ร.ร.กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม.19 ร่วมกับ อบจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม“ครอบครัวไทย…อุ่นไอรัก”

ว่าที่ ร.อ.ภัทรนิธฺิ์ ภักดีพันดอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม.19 พร้อมกับโรงเรียนในสังกัดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู (สพป.) เขต 1, 2  และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (อบจ.หนองบัวลำภู) ซึ่งเป็น “เครือข่าย โรงเรียนครอบครัวไทยอุ่นไอรัก” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว  เห็นควรส่งเสริมพัฒนาการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และคณะครู ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ จึงได้จัดทำโครงการ “ครอบครัวไทย…อุ่นไอรัก”  ภายใต้หัวข้อ ห้าห้องชีวิต โดยสอนการใช้ชีวิตห้าห้อง  ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหารและห้องทำงาน ให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองได้ตระนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของประเทศไทย  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธาน

………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากว่าที่ ร.อ.ภัทรนิธฺิ์ ภักดีพันดอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร