ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นทุกโรงเรียนให้พร้อม ON SITE ภาคเรียน 1/2565

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อ 28 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีนายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีผลงานเป็นที่ควรยกย่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ต่อจากนั้นได้เปิดการประชุมและชี้แจงข้อราชการสำคัญที่ได้รับการสั่งการและได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการมอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ทั้งความสะอาดและความปลอดภัย ทั้งของสภาพภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ และที่สำคัญให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid 19  ให้เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On site ทุกโรงเรียนตามมาตรการของ Thai Stop Covid Pius ตามที่กรมอนามัยกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยทุกโรงเรียนให้พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ 100% ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ รองผู้อำนวยการเขต และศึกษานิเทศก์ที่ประจำทุกเครือข่ายโรงเรียนลงนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของทุกโรงเรียน และในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนในวันแรกพร้อมกันแบบปูพรม 100%