การเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2562

ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.สังกัด สพฐ.ได้รับทราบ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ขอให้กรอกรายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 ดังไฟล์แนบนี้ ส่งมาที่ E-mail : LBS.obec.@gmail.com  ภายในวันที่ 20 กุมภาันธ์ 2562 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ แบบแจ้งรายชื่อ กบข.(ผู้สนใจ) 62