โรงเรียนหอพระ จังหวดัเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 เปิดบ้านวิชาการ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมพันแจ่ม โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายพิสิษฐ   คำบุรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนหอพระและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานิทรรศการ การแนะแนวการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนิทรรศการที่เสริมสร้างมวลประสบการณ์นักเรียน ร่วมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 25 สถานศึกษา มีผู้บริหาร คณะครูนักเรียน  นักศึกษา ภาคีเครือข่ายและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๙๙ คน ภายในงานมีนิทรรศการทางวิชาการ ตลาดนัดแนะแนวการศึกษา กาดผญา กาดหมั้ว และการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธีกล่าวว่า การพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ  เพื่อตอบสนองต่อสิ่งดังกล่าว กิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการอันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงผลงาน พัฒนาผลงาน/และเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ/อันจะเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยราบรื่นและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้วยพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาการศึกษาประเทศชาติสืบต่อไป