กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนสันกำแพง

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาย เจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เป็นประธานพิธีเปิด และมี ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๘๑๖ คน ซึ่งเป็นการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเป็นการการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในชาติ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ครูอาจารย์และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอด/ขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เข้ารับการอบรม ได้รับทราบอย่างเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อ