สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภาพร โชติวรพิพฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย บ้านเรียนภูคัง บ้านเรียนพิมพ์ปาน. บ้านเรียนจิ๊บ บ้านเรียนจินาจันทร์ บ้านเรียนบ้านเรา ภาพ/ข่าว ศน.วราภรณ์