สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรม

เพื่อชุมชน จังหวัดพังงา

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน จังหวัดพังงา  ระหว่างวันที่ 9-10  พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

+++++วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนจังหวัดพังงา  โดยมีนายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต  ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชนให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของนักเรียน พัฒนาห้องเรียนต้นแบบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จำนวน 31 คน ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา   เรวดี…ภาพ / ข่าว