สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขตเมืองสมุทร