จริงจังกับนโยบายมอบความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทองใบ สะอาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด้าน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน รับมอบชุดตรวจ ATK จากนายอำเภอบ้านด่าน สาธารณสุขอำเภอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลบ้านด่าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ตัวแทนครูเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลบ้านด่าน พร้อมได้ตรวจหาเชื้อให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑๑๐ คน โดยจะตรวจให้ครบทุกคนภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การเปิดภาคเรียนมีความปลอดภัยให้มากที่สุด