กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการทดสอง RT , NT , O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT (Reading Test) , NT (National Test) , O-NET (Ordinary National Educational Test) และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ การรายงานผลการทดสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนจัดแบ่งกลุ่มครูผู้สอนตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๓ , ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ และหาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ๑ , ๓ , ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)