สพป.ตรัง เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ พร้อมบรรยายพิเศษและชี้แจงนโยบาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ข้าราชการในสังกัดและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1  โดยนางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษากล่าวรายงาน  การอบรมในครั้งนี้นางเหมือนฝัน  เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 16 และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในสาระคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2562  จัดกิจกรรมกลุ่ม 1) กระตุ้นต่อมคิด สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  2) เรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 3) ทบทวนคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 4) จัดทำตารางคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม/คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติของ สพป.ตรัง เขต 1 และกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความดี  ณ บ้านชมเล รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล