สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ Active Learning และยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”

>>>>>>วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพ ไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 โรงเรียน การประชุมในครั้งนี้มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3