++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่++

^^^  วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562     ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศและได้พบปะผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพโครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

++ วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2562   นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผอ.กลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสม คุณภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี

// โดยในวันนี้  มีนายณัฐเมศร์  ธีรจิตตินันท์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และนางสาวชลีพร  อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู   มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  50 คน เข้ารับการปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 15-17   กุมภาพันธ์   2562  ณ  ห้องประชุมพิชชาพรเฮาส์  ต.ผาบ่อง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

ธีรธิดา พรหมมาแบน