สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะข้อสอบ PISA Style

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะข้อสอบ PISA Style ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินของ PISA พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้และปฏิบัติการการใช้งานระบบ PISA Style การรู้เรื่องการอ่าน การประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การประเมินความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์