สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู) เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ซึ่งการประชุมคราวนี้เป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปํญหาหนี้สินครู โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหาร และผอ.กลุ่มอำนวยการ,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล,ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,และผอ.กลุ่มกฎหมายและคดีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3