เปิดบ้านวิชาการ “สันติวิทยาสรรพ์” สพม.19 ตอกย้ำการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นเลิศ เปิดโลกการศึกษา ก้าวหน้าสู่ Thailand 4.0 (มีคลิป)

นายจักรพงศ์  แถลงกัณฑ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  อ.ผาขาว จ.เลย จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ  “สันติวิทยาสรรพ์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นเลิศ เปิดโลกการศึกษา ก้าวหน้าสู่ Thailand 4.0”  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์  พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  เป็นประธาน

https://www.youtube.com/watch?v=aJtmjqyvRSk&feature=youtu.be

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ จากกิจกรรมการเรียนรู้และผลงาน ที่สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินการตาม  วิสัยทัศน์  ปรัชญา ของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการรู้ต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม   ผ่านกิจกรรมโครงงานนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ  และเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

“มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  จำนวน  992  คน  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน 350 คน  และได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอผาขาว  นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าช้างคล้อง  นายกเทศมนตรีเทศบาลโนนปอแดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว  คณะกรรมการสถานศึกษา  กำนัน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง”   ผอ.ร.ร. สันติวิทยาสรรพ์  กล่าว