ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯเชี่ยวชาญ

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญของ  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต  ๑   ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ดร.พิธาน  พื้นทอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชาตรี   ชาปะวัง  ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗   ผศ.ดร.พิมพ์อร   สดเอี่ยม  ข้าราชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   และผู้แทนจาก ก.ค.ศ.  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตาม ว.๑๒  ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายวิโรจน์    จิวะรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายสุเทพ  บุญเติม อดีต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นกำลังใจ และ สังเกตการณ์