รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนในสังกัด อ.เทพสถิต 3 โรงเรียน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุนัน ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านไร่พัฒนา ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในการออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 และเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครู เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100%  ที่ ร.ร.บ้านหนองใหญ่ ,ร.ร.บ้านโคกกระเบื้องไห,โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ พบปะเยี่ยมเยือนคณะครู และนักเรียน ตามชั้นเรียน พร้อมได้เน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ของครูและนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง เน้นย้ำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา รวมทั้งการคัดกรองนักเรียน เรื่องโครงการอาหารเสริมนม โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยฝากเน้นย้ำการออกออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-3 ที่ห่างหายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา แบบค่อยเป็นค่อยไป