ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบโล่และประกาศเกียติคุณ ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งโรงเรียนบ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ ๒ และนายคมกฤช  เจริญศิลป์ ได้รับรางวัลที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ ๒  โดยนายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีระมัน  ร่วมกับนางจารุวรรณ คงสบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ให้การส่งเสริมและสนับสนุน  มีการวางแผนแนวทางบริหารพืชเศรษฐกิจดีเด่น คือปลูกชมพู่พันธ์ทิพ ได้ผลผลิต ๑ ต้น : ๘๐ – ๑๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันมีจำนวน ๕๐ ต้น ขายกิโลกรัมละ ๕๐ บาท ทำให้โรงเรียนมีรายได้โดยจัดสรรเงินที่ได้มาแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนแรกจัดเป็นโครงการอาหารกลางวัน ส่วนที่สอง จัดเป็นกองทุนให้กับเด็ก ส่วนที่สามจัดเป็นกองทุนใช้สอยบำรุงพืช โดยมีนายคมกฤช เจริญศิลป์และนายณัฐวัฒน์ ธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและสอนเทคนิควิธีในการบำรุงรักษาพืชจนประสบผลสำเร็จ