สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมและมอบนโยบาย ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน และมีการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 และนายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการ ศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิ ภักดี โดยมี นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565