โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม.19 เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ OPEN HOUSE’61

นางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย  จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่  61 ขึ้น โดยมี สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม  และ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  เป็นประธาน  ภายในงาน กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของครูและนักเรียน โดยจัดแสดงทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภายใต้ชื่องาน จัดงานเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ OPEN HOUSE 61

เพื่อแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน สู่ชุมชน   เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้เล็งเห็นผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา  2561และ เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่เยาวชนต้องมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบาย  THAILAND  4.0 ต่อไป

…………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าว จากนางพิกุล พุทธมาตย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา