สพป.เลย เขต ๒ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ ท่าอากาศยานเลย  จังหวัดเลย   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดเข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ท่ากาศยานเลย  เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักคนใช้ ๑๐ ชั้น ของโรงพยาบาลเลย   เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า อำเภอปากชม จังหวัดเลย  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน  อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย   โดยมีข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ชมรม มูลนิธิ   ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมรับเสด็จเป็นจำนวนมาก