รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมี นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ และคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ พร้อมทั้งลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี), แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี, แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน, แผนตรวจสอบภายใน, แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการบุคลากร เป็นต้น เพื่อนำแผนดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป