สพม..19 จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดรณรงค์สื่อสร้างสรรค์ “ที่นี่…สพม.19” ปี 4 เพื่อต่อต้านการทุจริต (มีคลิปผลงานนักเรียน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  (เลย-หนองบัวลำภู) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดรณรงค์สื่อสร้างสรรค์ “ที่นี่…สพม.19” ปี 4 เพื่อต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  ในหัวข้อ “สพม.19 ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero Corruption”  ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น  ที่โรงแรมเชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีดร.สมเจษฎ์  ศรีสมจักร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธาน

นายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ สพม.19 โดยงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดรณรงค์สื่อสร้างสรรค์  เพื่อต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  ในหัวข้อ “สพม.19 ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero Corruption”  ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ที่โรงแรมเชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

ซึ่งเป็นการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ที่นี่…สพม.19” สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู  ปีที่ 4  ติดต่อกัน โดยในปีนี้ได้กำหนดให้นักเรียนสมัครเป็นทีม ๆละ 3 คนและมีครูที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน  ซึ่งทุกทีมจะต้องผ่านการอบรม เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  จึงจะมีสิทธิส่งผลงาน  และการส่งผลงานจะต้องส่งพร้อมกันทั้ง  2  ประเภท  คือ  หนังสั้น หรือคลิป ความยาว 60 วินาที   จำนวน 1 ผลงาน  และโปสเตอร์ (Poster )  ขนาด A2 จำนวน 1 ผลงาน   ส่วนเนื้อหาการนำเสนอ จะต้องสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  สื่อความหมายให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ว่า  “สพม.19 ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero Corruption”

โดยมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน  25 ทีม กว่า 100 คน  และได้รับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวน 15 ทีม ซึ่งการตัดสินได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์  หัสดม  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเลย (ป.ป.ช.เลย)  และนายภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้แทนสื่อมวลชน  เป็นกรรมการตัดสิน

ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อแก็งค์นางฟ้า ทีม The Action 2 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อแย่ง ทีมเปื้อนฝุ่น โรงเรียนเชียงคาน  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชื่อขี้โกง ทีมหนองบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานชื่อฝ้นร้าย ทีม The Action 1 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานชื่อทำไม ทีม One Two Three Girl โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท