+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (C.B.T.C.) รุ่นที่ ๑ /+++

^^^  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) รุ่นที่ ๑ / ๒๕6๒  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา)

///กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   ประกอบกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็น ความสำคัญในการพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี พุทธศักราช 2553 จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และ  ขั้นความรู้เบื้องต้น นี้ขึ้น

//// โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ หลักสูตรและการสอนลูกเสือ การวางแผนการสอนลูกเสือ และเกิดทักษะในกิจกรรมลูกเสือ

+++หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม  เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง การสาธิต การฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม  และ การอยู่ค่ายพักแรม    การฝึกอบรมครั้งนี้ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50คน  สำหรับวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชมรมลูกเสือดอยกองมู  และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือในจังหวัดแม่ฮ่องสอน+++นรินทร์ ไชยวงศ์ ภาพ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว++++

 

 

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน