รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง (SMART LEADERSHIP STUDENT AT HEART)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง (SMART LEADERSHIP STUDENT AT HEART) โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง ให้กับผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน จำนวน 8 โรงเรียน รวมทั้งหมด 38 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพของชุมชน ประเทศชาติ มีความพร้อมสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย สามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นผู้นำที่ดีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ทางการบริหารการศึกษา เป็นผู้บริหารยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

สนก.สพฐ. จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทางขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของผู้บริหารโรงเรียน เป็นแบบอย่างผู้นำที่ดีมีความซื่อสัตย์ มีแนวคิดมุ่งมั่นพัฒนา บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด สามารถบริหารจัดการบุคลากรและครูที่รับผิดชอบในการดููแลนักเรียนกลุ่มเด็ก Learning Disability (LD) รวมถึงเด็กพิเศษอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ได้จริง และวัดผลได้ อีกทั้ง สามารถใช้รูปแบบผู้นำที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถ ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ สามารถเข้าใจเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพ และนำผลที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียน จนเป็นโรงเรียนต้นแบบได้

สำหรับ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 20 คน ผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 16 คน และผู้บริหารจากโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน จำนวน 8 คน คณะวิทยากร จำนวน 10 คน คณะทำงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพทาเลนท์ดีเทคทีฟ บริษัทสมาร์ทโค้ชอินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรจิตอาสา (กลุ่มผู้ช่วยโค้ช) จำนวน 16 คน และคณะทำงานส่วนกลาง จำนวน 16 คน