ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. “นิพนธ์” เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกฉียงเหนือ)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

นายนิพนธ์ ได้กล่าวว่า จากการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นั้น

“สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนและนักเรียนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอน เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา ผมขอขอบคุณ ทีมงานสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และทีมวิทยากรจากที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้สละเวลามาเป็นวิทยากรในวันนี้” ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งนี้ จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ กำหนดการจัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมกระบี่ทิพา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร