สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อประชุมหาข้อสรุปร่วมกันในการดำเนินภารกิจตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ