สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) รุ่นที่ ๑๐ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) รุ่นที่ ๑๐ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้ดําเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)  รุ่นที่ ๑๐  ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี   การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ และสามารถ ถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จัดการเรียนรวม  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ

         การจัดอบรมครั้งนี้  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์เครือข่ายเขต ๑๐ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนครพนม,ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดมุกดาหาร,ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดยโสธร,ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด,ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอำนาจ จังหวัดยโสธร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒๘๒ คน เจ้าหน้าที่ ๑๒ คน  คณะวิทยากรจำนวน ๑๐ คน

  

นางน้องนุช ธราดลรัตนากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  สำนักบริหารงวานการศึกษาพิเศษ

กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวถึงความเป็นมาโครงการว่า สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีบทบาทและหน้าที่และมีมาตรการสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดระบบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้คนพิการอย่างครอบคลุม ทั่วถึง ซึ่งได้ดำเนินการตามลำดับมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (บัญชี ข. ค.) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดตั้งตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา ๖๐ (๓)  ใช้สำหรับบริหารจัดการอุดหนุนให้กับคนพิการที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่อยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบคูปอง (บัญชี ข. ค.) โดยให้เป็นรายหัวๆ ละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อปี เพื่อขอรับหรือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา โดยจากการจัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (บัญชี ข. ค.)   เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง สำหรับดำเนินการบริหารจัดการอุดหนุนให้กับคนพิการ ที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ผ่านระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามแผนพัฒนาที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา             ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเข้ามาเรื่อยๆ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ามาใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาแล้วเห็นควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการให้บริการสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการในการใช้งบเงินอุดหนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (บัญชี ข. ค.) ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๓,๔๓๘ คน ดังนี้

  • ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง แห่งละ ๒ คน รวม ๑๕๔ คน
  • เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ แห่งๆ ละ ๑ คน จำนวน ๑๘๓ คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ แห่งๆ ละ ๑ คน เป็นจำนวน ๔๒ คน
  • บุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้

๑.) บุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ อำเภอละ ๓ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวม ๒,๗๘๔ คน ๒.)บุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดละ ๑ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวม ๗๗ คน  ๓.)วิทยากร จำนวน ๑๐ คน ๔.) เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน ๘ คน

และการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ๑.) บรรยาย เรื่อง กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ โดย (นายสุพจน์ ทรงเผ่า, น.ส.จิตรา แก้วกล่ำ, น.ส.ชญานันท์ มังป๋อง )  ๒.) บรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.ชลิต  วิพัทนะพร, ผอ.เจริญ แจ่มใส, ผอ.สุรพล  เสนบุญ)  ๓.)บรรยาย เรื่อง การดำเนินการบริหารจัดการอุดหนุนให้กับคนพิการที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ผ่านระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.ชลิต  วิพัทนะพร, ผอ.เจริญ แจ่มใส) ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online),ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online),ปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลคนพิการ ๙ ประเภทความพิการลงเข้าสู่โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาปฏิบัติการกรอกข้อมูลคนพิการทางการศึกษาผ่านโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา IEP Online(IEP Online) ได้รับเกียรติจากวิทยากรเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเมอร์ (นายอนุสรณ์ วงษ์แสน, นางจันทนีย์ อินต๊ะปัน,นายนิรันทร์ สินไพบูลณ์, )  และวิทยากรผู้ช่วย (นายสุพจน์ ทรงเผ่า, น.ส.วิภา กองชัยมงคล, น.ส.วิภา กองชัยมงคล, นายสิทธิ์สิระ  แสนสำราญ, น.ส.จิตรา แก้วกล่ำ, น.ส.ชญานันท์ มังป๋อง )

 

ดาวโหลดรูปทั้งหมด https://photos.google.com/share/AF1QipN3JptZxyzXUMIEXQfVreeHHFqHcAh7QDDCy4OAl9JHz6PxEbSYxFVnWq7m4cc8aw?key=RDZCQ1YyeFdYTkdKSlhKTzAtcDI5NkJLWE9QSVh3

 

ภาพ /ข่าว วัชรเกียรติ ปุรินัย, บุญศิริ วางไชย, รัตนชัย มาลัยมาลย์
รายงาน กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
ปชส.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)