ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผนึกแนวคิดนำนโยบาย Quick Policy สพฐ. สู่การปฏิบัติ

20 มิถุนายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานการประชุมเน้นถึงการวางแผนงาน คิดค้นโครงงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบรับกับนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 เพื่อเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ผู้อำนวยการสถานสึกษาทุกแห่งได้ศึกษานโยบาย 10 ประเด็นของสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ละเอียดแล้วนำนโยบายทั้ง 10 ประเด็นมาวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดรับกับนโยบายของ สพฐ. ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลเชิงประจักษ์ รวมทั้งการติดตามภาระงานที่มอบหมายตามนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินงาน โดยก่อนเปิดการประชุมได้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนในสังกัด