การแข่งขัน 7 th Young Inventors Challenge ( YIC )2019

ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ การแข่งขัน 7 Young Inventors Challenge (YIC)2019