สรรหาบุุุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

ส่งแนบเสนอประเสนอประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามหนังสือ ศธ 04001/ ว864  ดังไฟล์แนบนี้ ขออนุเคราะห์สรรหาบุตตลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ปรักาศเกียรติคุณ