สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากรแกนนำผลิตสื่อดิจิตอล เพื่อขยายผลสู่โรงเรียน 100%

18 มิถุนายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 เปิดโครงการอบรมการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจากทุกอำเภอ ที่มีพื้นฐานความรู้ทางสื่อดิจิตอลอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 30 คน โดยมี ครูเพลิน ประธรรมสาร ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (จ.อุตรดิตถ์) เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม และมีคณะศึกษานิเทศก์ด้านสื่อดิจิทัล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยาการผู้ช่วย โดยมีเป้าหมายแต่งตั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดทำหน้าที่แกนนำในการเผยแพร่ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้างสื่อดิจิทัลด้วย  SMARTPHONE เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างสื่อดิจิทัลด้วย SMARTPHONE ได้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน