ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ และมีมติให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ นั้น

สพฐ. เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวงจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

หนังสือที่ ศธ 04001/ว994 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และคำประกาศเจตนารมณ์ต่อการตวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ