สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป

พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับประธานเครือค่ายสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “พลิกโฉมโรงเรียน พัฒนาอ่านเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21” กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรง และได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ รางวัลเหรียญทองการประกวดสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 รางวัล , เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% ในปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา จำนวน 41 รางวัล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 13 รางวัล และมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2