สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (NEW DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน    ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการและแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  NEW   DLTV  และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET  และ NT  เพิ่มสูงขึ้น   โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 123 คน และศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จำนวน 19 คน   เข้าร่วมประชุมฯ