ครูปฐมวัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาทักษะสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาการคิดด้วยเกมสู่ผู้เรียน

18 มิถุนายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย” จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มีคุณครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากทุกโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสยามอินโนเวชั่นมีเดีย ให้ความรู้ตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ศึกษษนิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและครูแกนนำผู้สอนชั้นปฐมวัย ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย ส่งผลให้ครูผู้สอนปฐมวัยเกิดแนวคิดในการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กด้วยสื่อออนไลน์และออฟไลน์