เขตตรวจราชการ 14 ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 14 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย นวัตกรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ จากเขตตรวจราชการที่ 8 และ 15 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ