กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูภายในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ อีกด้วย

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ นำโดย นายสนอง วิเศษนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ๒ ของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๗ คน ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี นายชาติชาย วงศ์คำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดประชุม (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)