สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพิ่มความรู้และทักษะให้ครู/บุคลากรสร้างสื่อป้องกันการทุจริต

26 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้าค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม(สื่อป้องกันการทุจริต) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปี 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมศึกษานิเทศก์ในสังกัด เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วย ตลอดหลักสูตร 1 วัน ซี่งกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม(สื่อป้องกันการทุจริต) เป็น 1 ใน 5 ของกิจกรรมที่กำหนดในโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การสนับสนุนในการดำเนินการของโรงเรียนและเฟ้นหาตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป