รมว.ศธ. เปิดประชุม “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพ ระดับประเทศ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล และผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 (สพป.สระแก้ว เขต 1) จังหวัดสระแก้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งว่า ในโอกาสที่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี การขับเคลื่อนในทุกมิติ ทั้งมิติของผู้เรียน มิติของครู มิติด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และมิติของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า พื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของ ศธ.ที่จะหารูปแบบและแนวทางจัดระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในทุกมิติ เพราะมีความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มุ่งมั่นและต้องการให้ลูกหลานชาวสระแก้วได้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถ และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่มีความพร้อม ซึ่งจากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงชุมชนต่างๆ ให้ความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ต้นแบบทางการศึกษา และวันนี้หลาย ๆ โครงการสำคัญก็ได้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรม

โครงการ SAKAEO MODEL จะเป็นต้นแบบให้กับการดำเนินนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมการบริหารรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้มีประสิทธิภาพ เช่น โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ บริหารจัดการนำนักเรียนโรงเรียนวัดเกศแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย มาเรียนรวม 100% ในทุกระดับชั้น และที่กำลังจะปรากฎผลสำเร็จในระยะอันใกล้ คือ ชุมชนบ้านพักครู ซึ่งจะเป็นต้นแบบระดับประเทศ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งชุมชนบ้านพักครู” นอกจากนี้ยังมีการตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว ,การปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดหาครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน สื่ออุปกรณ์การสอน และการสนับสนุนทางเทคโนโลยี   

“การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในทุกมิตินี้ เป็นเสมือนการต่อจิ๊กซอภาพทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมของประเทศการดำเนินนโยบายทางการศึกษาภายใต้โครงการต่างๆ กำลังปรากฏผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน อาทิ โครงการพาน้องกลับมาเรียน ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา, ความปลอดภัยในสถานศึกษา, โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี, การกำหนดงบประมาณ เพื่อสร้างบ้านพักครู การส่งเสริมการเรียนรู้ “Active Learning” ผ่านการปฏิบัติจริง, การนำประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง เข้ามาสอดแทรกในการเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ทั้งกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ และการสร้างโรงเรียนคุณภาพ เป็นต้น” รมว.ศธ.กล่าว

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้มอบรถรับ-ส่งนักเรียนให้แก่โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และโรงเรียนบ้านทุ่งพระ, มอบธงโรงเรียนคุณภาพ ให้โรงเรียนใน สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน มอบสัญลักษณ์โรงเรียนปลอดภัยให้ 10 โรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนในจังหวัดสระแก้ว รวม 468 คน พร้อมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกที่โรงเรียนอรัญประเทศ ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง ความเชื่อมั่นและการพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล”

ขอขอบคุณ : ข้อมูล/ภาพ : จากทีมประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 และทีมประชาสัมพันธ์ รมว.ศธ.