สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุน เริ่มจัดสรรให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 258 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะดอบ ที่มีผลการปฏิบัติยอดเยี่ยมในการคัดกรองเด็กยากจนพิเศษ และคุณครูเกสร สมใจ โรงเรียนบ้านผักขะ โดยมี นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว