สพฐ. ลุยพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มจากผลการประเมิน ดึงคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผ่าน ศน.ทั่วประเทศ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำในการพัฒนาการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้แก่ศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำไปขยายผลให้กับคุณครูในสถานศึกษาในหน่วยงานของตนเอง โดยมีวิทยากรพิเศษร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน อาทิ นายชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา นางรวงทอง ถาพันธุ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายสุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 นางวัชราภรณ์ อุปนิสากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และนายธีรยุทธ ภูเขา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นต้น ซึ่งมีศึกษานิเทศก์แกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 245 เขต เข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ถือเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ. ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษาในปัจจุบัน

“ทั้งนี้ สพฐ. ถือว่าการอบรมและพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมการปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กำหนดไว้ และจะทำการขยายผลให้ครอบคลุมคุณครูผู้สอนในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดภายในปีงบประมาณ 2565 นอกจากนี้ ยังให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อทำการถอดบทเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่อไป ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพที่นักเรียน โดยนำผลการประเมินมาเติมและดึงศักยภาพนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยครูและมี ศน. ที่เขตพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง”รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว