ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สวมบทชาวสวนทุเรียนเปิดงาน มหกรรม ชิม ช็อป เช็ค แชร์ ถิ่นลับแล ภูเขากินได้

28 มิถุนายน 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 แปลงเป็นชาวสวนเป็นประธานเปิดมหกรรม ชิม ช็อป เช็ค แชร์ ถิ่นลับแล ภูเขากินได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ อำเภอลับแล ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลับแล ร่วมมือกันจัดมหกรรม ชิม ช็อป เช็ค แชร์ ถิ่นลับแล ภูเขากินได้ โดยมีโรงเรียนบ้านห้วยใต้เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รูปแบบงานเป็นการจัดนิทรรศการส่งเสริมทักษะอาชีพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของทุกโรงเรียนในอำเภอลับแล จำนวน 14 โรงเรียน รวมทั้งการแสดงของนักเรียน เกม กิจกรรมตอบปัญหาท้องถิ่น อำเภอลับแล โดย นางนาตยา เกตุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้กล่าวรายงานว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในงานทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอลับแล ซึ่งไฮไลท์อันเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงาน นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สวมบทชาวสวนทุเรียนลับแลขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงตะแกรงใส่ทุเรียนเข้าสู่บริเวณงานและสาธิตการตัดทุเรียนจากต้นโดยผู้รับทุเรียนจากการตัดต้องมีทักษะพิเศษในการรับลูกทุเรียนโดยกระสอบผ้า ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอลับแลที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ ลงพื้นที่ทำข่าวเผยแพร่