รมว.ศธ. สั่งลุย พัฒนาเด็กไทย สุขภาพดี มีความสุข ประสาน 12 หน่วยงาน ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยมีคณะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข อาทิ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร คณะที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นรองประธานคณะกรรมการฯ รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการจากทั้งสองหน่วยงาน อาทิ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชชะวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” ด้วยหลัก 4H ประกอบด้วย (Head) ฉลาด เก่ง มีความรู้ความสามารถ (Heart) ดี เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม (Hand) มีทักษะด้านอาชีพ ใช้ความสามารถตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Health) แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีความพร้อมรอบด้าน สามารถปรับตัวได้อย่างสมดุลและดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง ภายใต้ความร่วมมือของ 12 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม

โดยผลการประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมระบบการดูแล การค้นหา และการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มการศึกษาพิเศษ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานเข้ามาบูรณาการเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในศตวรรษที่ 21 นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินหน้าตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการบูรณาการงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่เป้าหมายหลัก มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน และมีนโยบายข้อตกลงความร่วมมือ 12 กระทรวงที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างเด็กไทยให้มีสุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ พร้อมสำหรับการป้องกันเหตุและภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย รมว.ศธ. กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวอย่างเข้มข้น และต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว