การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา  อำเภอภูหลวง นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้มอบหมายให้  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ นายอุทัย   ปลีกล่ำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา   ซึ่งรับการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖   สายงานบริหารสถานศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ดร.สุรพงษ์  จำจด ประธานกรรมการ  รศ.ดร.พิมพ์อร   สดเอี่ยม  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดร.สมใจ   วิเศษทักษิณ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑  และนายธนากร  แก้วเกษศรี  ผู้แทน ก.ค.ศ.  ในการประเมินครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต ๒  สพป.เลย เขต ๓  ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายนำผลงานร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ร่วมเป็นกำลังใจให้และให้การชื่นชมผลงาน อาทิ  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อดีตผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภูหลวง  คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต ๒ สพป.เลย เขต ๑  ครู  ผู้ปกครอง  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา