การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านเอราวัณ  อำเภอเอราวัณ  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้มอบหมายให้  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ นายอนุกูล   ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ   ซึ่งรับการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖   สายงานบริหารสถานศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ดร.สุรพงษ์  จำจด  รศ.ดร.พิมพ์อร   สดเอี่ยม  ดร.สมใจ   วิเศษทักษิณ  และนายธนากร  แก้วเกษศรี  ผู้แทน ก.ค.ศ.  ในการประเมินครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต ๒ นำผลงานร่วมจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ร่วมเป็นกำลังใจให้การชื่นชมผลงาน อาทิ  ดร.พา  อักษรเสือ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อดีต ส.ว. ส.ส. ดร.สุเทพ  บุญเติม  อดีตผู้บังคับบัญชา  คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้จัดการบริษัทห้างร้านในอำเภอเอราวัณ  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต ๒ สพป.เลย เขต ๑  ครู  ผู้ปกครอง  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา