สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ สร้างเด็กดีมีคุณธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือฯ​ประจำวันพุธที่​ 2​9​ มิ.ย.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ดำเนินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน โดยใช้กระบวนการของลูกเสือ ยุวกาชาด มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา​ของโรงเรียนในสังกัด ทุกวันพุธ ตั้งแต่กระบวนการเข้าแถวตอนเช้า การสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน การทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การเล่นอย่างมีความสุข เพื่อสร้างให้เด็กนักเรียนมีวินัย มีความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีระเบียบวินัย การบำเพ็ญประโยชน์ การตรงต่อเวลา ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ​ ประจำวันพุธที่​ 2​9 มิ.ย.2565…(เครือข่ายประชาสัมพันธ์….ภาพ/ข่าว)