กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  บุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตน  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   แสดงออกถึงความสามัคคี  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์  มีการแจ้งข้อราชการและภารกิจงาน ยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงาน    กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตฯได้กำหนดเป็นปฏิทินมอบหมายให้ ทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำกล่าวหมุนเวียนไป  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรถึงหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒