สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ และในเวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องภัยคุกคามและรู้เท่าทันโทษ พิษภัยของยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอวังหิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอพยุห์ จำนวน ๓๔ โรงเรียน ๒๗๒ คน เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในหลากหลายกิจกรรม เช่น การดำเนินการจัดทำค่ายทักษะชีวิต โดยเฉพาะกิจกรรการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันภัยยาเสพติด ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งลูกเสือที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าที่เป็น “สายตรวจ” ภายในโรงเรียน ตรวจตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในและรอบสถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมการเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีนางนวพร ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ ในนามผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะวิทยากร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้//////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว